Our Story

2500
STUDENTS ENROLLED
60
COMPLETE COURSES
50
CERTIFIED TEACHERS
215
FOLLOWERS

Education is not the filling of a pailbut the lighting of a fire.

William Butler Yeats

WELCOME TO ENGLISTAR ACADEMY

At Englistar, the desire to make a better standard of teaching and learning.
We believe the best way to help our students meet the challenges they face is to provide a supportive environment. We champion and support our students so they have a memorable learning experience. It’s a friendly school – no matter which class you attend.

We have seen the good achieved by Englistar people in areas like engineering, linguistics, and acting. We are encouraged by their successes and the role we have played in them.

จากความคิดและความมุ่งมั่นที่จะสร้างโรงเรียนกวดวิชาให้มีคุณภาพ การเรียนการสอนที่ยกระดับมาตรฐาน และความตั้งใจที่จะทำโรงเรียนกวดวิชาให้เป็นได้มากกว่าการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการทั่วไป คณะผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชาอิงลิสตาร์จึงเริ่มปรึกษาและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช 2557

ท่ามกลางโรงเรียนกวดวิชามากมายที่เปิดสอนกันอย่างครึกโครม สิ่งหนึ่งที่จุดประกายให้กลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งมีความคิดริเริ่มที่จะสร้างโรงเรียนขึ้นมาคือความรักในจรรยาบรรณอาชีพครู ความรักในการเรียนการสอน การถ่ายทอดวิชาความรู้และการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ศึกษา จากประสบการณ์หลายสิบปีในการคร่ำหวอดอยู่ในวงการกวดวิชา ทางคณะผู้ก่อตั้งทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่า โรงเรียนกวดวิชาที่ดีไม่ได้เป็นเพียงแค่โรงเรียนที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ เพิ่มคะแนนในห้องเรียนหรือทำให้ผู้เรียนสอบผ่านได้เท่านั้น แต่โรงเรียนกวดวิชาที่ดีจะต้องทำหน้าที่ให้ผู้ศึกษาสามารถต่อยอดองค์ความรู้เชิงวิชาการ พัฒนาทักษะความคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมในสิ่งที่ตนเองสนใจได้โดยทางโรงเรียนเป็นเพียงผู้ชี้นำแนวทางในระยะเริ่มแรก

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำทักษะดังกล่าวไปใช้ได้ในชีวิตจริงและประสบความสำเร็จตามที่ผู้เรียนมุ่งหวัง สถาบันกวดวิชาอิงลิสตาร์มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิชาการและประยุกต์ใช้กับการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้นไป

Teacher Profile

Hall of Fame

Congratulations on your achievements!

You have made us all proud.

LINE ID: @englistar